EXHIBITION

Inside Plaza Shugakuin Arcade, 8-53 Tamachi, Yamahataichi-cho, Sakyo-ku, Kyoto City